Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL)

Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL)

De Vereniging Partners voor een gezond Leefmilieu wil onze werk- en leefomgeving schoner en veiliger maken.

We willen gezondheid en milieu hoger op de politieke agenda zetten en zorgen dat Den Haag en Brussel maatregelen treffen.

Dat kunnen we alleen realiseren, wanneer we met elkaar samenwerken.

Doelen van de vereniging:

 • bevorderen van een gezond milieu
 • terugdringen van de milieuziektelast
 • versterking en integratie van gezondheid- en milieubeleid
 • ondersteunen van groepen die gezondheidsrisico’s lopen of gezondheidsschade ondervinden door het milieu.
 • Hoe wil de Vereniging PGL haar doel bereiken?
 • informeren, mobiliseren en adviseren van relevante doelgroepen
 • bijdragen aan tijdige signalering van nieuwe of reeds bestaande, maar onderschatte problemen rond gezondheid en milieu
 • verspreiden en uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen tussen relevante
 • maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen en doelgroepen
 • stimuleren van discussies tussen experts, maatschappelijke organisaties, overheden, politici en derden
 • formuleren en uitbrengen van gezamenlijke standpunten inzake beleid op het terrein van gezondheid en milieu in samenhang met elkaar
 • het bieden van ondersteuning aan haar leden

PGL over de NPHF

De Vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL)  brengt personen en organisaties bij elkaar die zich inzetten voor een gezonder milieu en een gezondere leefstijl. Belangrijk is daarvoor communicatie met belanghebbenden en organisaties met vergelijkbare doelstellingen. NPHF biedt met zijn grote ledenaantal  en een gerichtheid op preventie en leefstijl, een ideale partner.  Door communicatie, het samen formuleren van onderzoeksvragen, het bewustmaken van overheden en de politiek en  het stimuleren van educatie kunnen de NPHF en PGL gezamenlijk  het aspect milieu en de invloed ervan op onze gezondheid een belangrijke plaats geven."

  

Annemarie van de Vusse, voorzitter.

Ga naar de website van Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL)